Để gỡ add in Revit

Close Revit. Locate the following folder: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\[Version] Temporarily move the add-in files from the folder above to another location. Launch Revit. Add-ins will be disabled.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *